6.849 Final project: linkage computer simulator | Xiaoji Chen
View source code